Głównym celem projektu jest optymalizacja zarządzania terenami zieleni oraz zademonstrowanie w praktyce innowacyjnej platformy technologicznej do monitorowania korzyści, płynących z usług ekosystemowych zapewnianych przez miejskie tereny zieleni.

Wdrożono 5 innowacyjnych komponentów zarządzania mających na celu:

zmniejszenie zużycia wody, dostarczenie wody tylko wtedy i tam, gdzie jest potrzebna

zmniejszenie śladu węglowego działań utrzymaniowych poprzez efektywniejsze planowanie pracy

kwantyfikacja korzyści usług ekosystemowych zapewnianych przez tereny zieleni

monitorowanie stanu zdrowotnego drzew z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

zwiększenie udziału mieszkańców w zarządzaniu zielenią miejską

Projekt rozpoczął się w lipcu 2018 r. i rwał do grudnia 2021 r. Dane wizualizowane na stronie oparte są na badaniach i analizach, które wciąż trwają, dlatego do końca projektu algorytm będzie udoskonalany, a wartości mogą ulec zmianie.

Przejdź do strony

Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) został powołany w lipcu 2015 r. w celu zarządzania i realizacji zadań związanych z zielenią należącą do Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa. Tereny zieleni pod opieką ZZM to 1396 ha, w tym 43 parki, 269 innych terenów zieleni, a także zieleń mieszkaniowa i zieleń w pasach drogowych.

Do głównych zadań ZZM należą: zarządzanie terenami zieleni, planowanie i pielęgnacja zieleni wysokiej (drzewa i krzewy), zieleni niskiej (trawy, kwiaty itp.) oraz utrzymanie zielonej architektury krajobrazu związanej z budową, przebudową, modernizacją, rewitalizacją i restauracją zieleni jak również realizacja programów i zadań zleconych prawem. Kraków opracował i udostępnił mieszkańcom internetową interaktywną mapę roślinności.

INNI PARTNERZY